Algemene voorwaarden

Door het geven van opdrachten aan RONO sport worden onze cliënten geacht van onze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn en met onze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Een aanbieding of (prijs-) opgave bindt RONO sport niet. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties.

Eventuele inkoopvoorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing.

RONO sport is gerechtigd zonder vooraankondiging de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend door RONO sport. In deze gevallen blijven de overige bepalingen onverkort en onverminderd van kracht.

Door gebruik te maken van de internetsite RONOsport.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op onze internetsite.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling via de internetsite RONOsport.nl door cliënt elektronisch is verstuurd. De elektronische bestanden van RONOsport.nl gelden als bewijs van het tot stand komen van de overeenkomst. RONO sport heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is.

Omstandigheden buiten onze wil en zodien van aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van RONO sport kan worden verlangd, gelden voor RONO sport als overmacht en geven RONO sport het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor enige schadevergoeding deswege verplicht te zijn. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting, dat RONO sport kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig worden geleverd. Onder overmacht wordt verstaan iedere onmogelijkheid alsmede iedere tekortkoming welke niet aan RONO sport kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, ongeacht de voorzienbaarheid en het tijdstip van de overmacht.

Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. In geval van overmacht is RONO sport niet gehouden haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Iedere aanbieding van welke aard dan ook en via welk middel dan ook is vrijblijvend. RONO sport is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf-, telfouten en onduidelijkheden, noch voor de gevolgen daarvan.

Alle aanbiedingen van RONO sport zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

RONO sport is gerechtigd prijzen te allen tijde aan te passen. Indien een prijsaanpassing plaatsvindt nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en voordat levering heeft plaatsgevonden zullen de prijzen gelden die gepubliceerd waren op het moment van bestellen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de genoemde periode zoals vermeld op de website of in de winkel van RONO sport en afhankelijk of de genoemde aanbieding nog beschikbaar is.

Wij streven ernaar om binnen 48 uur na binnenkomst / goedkeuring van de betaling de bestelde artikelen te leveren. Dit is een indicatie maar geen vast gegeven.

RONO sport is nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is toch door de cliënt wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen per email of telefonisch aan de cliënt worden gemeld. RONO sport is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door RONO sport zelf gedragen.

Ruilen en herroepingsrecht. Cliënt heeft het recht binnen 14 werkdagen na aflevering van het product de overeenkomst ongedaan te maken. Cliënt zal deze annulering schriftelijk of via e-mail aan RONO sport bekend maken. Ook kan cliënt zijn gebruikmaking van het herroepingsrecht in de winkel van RONO sport aangeven.

Retouren kunnen na overleg en met toestemming van RONO sport op eigen kosten per post worden geretourneerd of aangeboden worden in de winkel van RONO sport. Retour goederen dienen in de originele staat en verpakking terug gestuurd te worden, voorzien van alle labels en kaartjes. 

Indien de retour goederen per post worden gestuurd zal RONO sport binnen 2 werkdagen na ontvangst van de retour goederen in de volgende gevallen de cliënt berichten dat de retour zending niet wordt geaccepteerd:

a. Indien de producten zich bij retournering niet meer in dezelfde verkoopstaat bevinden als bij aflevering; 

b. Indien producten beschadigd zijn door de cliënt;

c. Indien de cliënt zelf een artikel heeft trachten te herstellen;

d. Indien de aanhechtingen aan de goederen ontbreken.

In deze gevallen vervalt de verplichting van RONO sport tot het accepteren van de retourzending en blijft de cliënt het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten verschuldigd. Ook bij retour goederen aangeboden in de winkel van RONO sport geldt het gestelde in bovenstaand artikel.

Indien de cliënt van het herroepingsrecht gebruik maakt, en indien de retour goederen door RONO sport zijn goedgekeurd , draagt RONO sport zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending van het door de cliënt aan RONO sport betaalde bedrag minus de gemaakte verzendkosten en eventuele provisiekosten die worden verrekend bij betaling via PayPal of creditcard. Indien de bestelling retour gezonden wordt, zijn de kosten van verzending voor rekening van cliënt en kunnen, in het geval deze kosten bij RONO sport in rekening worden gebracht, door RONO sport van de creditnota worden afgetrokken.

Indien door RONO sport aangegeven zal de verzending door cliënt, op zijn kosten, verzekerd verstuurd te worden.

Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen.

Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 7,25 verzendkosten.

Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de cliënt.

Bij ruil zal RONO sport eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen.

Artikelen met kortingen hoger dan 20% kunnen niet worden geruild dan wel teruggenomen worden.

De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door de cliënt bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de cliënt door RONO sport z.s.m. op de hoogte gebracht. De cliënt heeft recht om de bestelling kosteloos te annuleren. RONO sport zal uiterlijk binnen 14 dagen het betaalde bedrag op de rekening van de cliënt terugstorten.

Alle door RONO sport te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze ons magazijn of bij levering door tussenkomst van RONO sport het magazijn van onze leveranciers verlaten, voor risico van de cliënt. Ook in geval van franco-levering is cliënt aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zicht te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden. Een reclame met betrekking tot geleverde goederen dient schriftelijk binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, waarover cliënt reclameert, aan RONO sport kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek mits cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

RONO sport kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor directe schade wegens opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid van RONO sport voor enige vorm van indirecte schade is uitgesloten.

Tevens is uitgesloten aansprakelijkheid van RONO sport voor: vertragingschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, voor zover niet in strijd met enig dwingendrechtelijke bepaling. Een reclame als hiervoor bedoeld schort de betalingsverplichting niet op.

De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van RONO sport, zolang de koopsom niet ten volle is voldaan en worden niet eerder eigendom van de cliënt dan na algehele voldoening van het door hem ter zake verschuldigde.

Onderhoud, wijziging of reparaties van door RONO sport geleverde artikelen, die niet door RONO sport zijn uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer
aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, welke niet aan RONO sport of het product zijn aan te rekenen, doen iedere garantie vervallen.

Van garantie is uitgesloten: 

a. het regelmatig onderhoud of vervanging van delen wegens normale slijtage;
b. schade als gevolg van inadequaat onderhoud;
c. reparatie of pogingen tot reparatie van het product door anderen dan RONO sport; 
d. schade als gevolg van ongevallen;
e. schade in verband met misbruik, nalatigheid of commerciële exploitatie.

RONO sport is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang cliënt in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie en medewerking jegens RONO sport.
Alle vervangen onderdelen worden eigendom van RONO sport. Alle gebrekkige producten dienen ter reparatie te worden aangeboden bij RONO sport.

Een cliënt kan slechts vervanging of ontbinding van het product van de koopovereenkomst vorderen indien:
- RONO sport tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
- indien cliënt aantoont dat het product zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

Cliënt dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een product zijn verwijderd of gewijzigd.

Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met RONO sport gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van faillissement, surseance, stilliggen of liquidatie van cliënt of het bedrijf van de cliënt, wanneer enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer hij overlijdt, in iquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft RONO sport het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onze keuze, zonder dat RONO sport tot enige schadevergoeding is gehouden en zulks onverminderd de aanspraak op volledige vergoeding van gelede schade, winstderving, kosten en interest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die RONO sport op cliënt heeft, ineens opeisbaar.  

Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen RONO sport en cliënt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank, waaronder de vestigingsplaats van RONO sport ressorteert

De Nederlandse tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden prevaleert boven enige vertalingen daarvan.
Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice : info@rono.nl 

 

RONO sport

Antoon Coolenlaan 3
5644 RX Eindhoven

31 (40) 255 00 72

info@rono.nl

KvK: 59623799

BTW nummer: NL853575642.B01

 

 

 

U heeft 1 product in de vergelijking Alles wissen Vergelijken